Pse u krijua Iniciativa e Besimit të Gazetarisë?

Gazetaria e besueshme dhe e pavarur po konkurron me lajmet e rreme, dezinformatat,
mosbesimin dhe paqartësinë. Duke krijuar standardin JTI, JTI u jep mediave të besuara një
mënyrë për të demonstruar përkushtimin e tyre ndaj standardeve të industrisë, etikës dhe
transparencës dhe për t'i ndihmuar ato të dallohen në peizazhin e mediave digjitale.

Çfarë është standardi JTI?

Standardi JTI është një grup standardesh transparence për besueshmërinë e lajmeve dhe
informacionit. Ai u hartua nga profesionistë të industrisë që përfaqësojnë mediat kryesore,
organizatat profesionale dhe organizatat joqeveritare dhe përfshin 18 klauzola që mbulojnë
nivelet institucionale dhe procesore të prodhimit gazetaresk.

Kush mund të marrë pjesë?

Çdo media (e shkruar, digjitale ose transmetim) që dëshiron të vetëvlerësojë proceset e saj
editoriale dhe të rrisë transparencën e saj.

Cilat janë përfitimet për mediat?

Mediat mund ta përdorin certifikimin si një avantazh konkurrues për t'u dalluar nga mediat e
tjera duke demonstruar përkushtimin e tyre ndaj cilësisë, transparencës dhe respektimit të
standardit JTI për etikën e gazetarisë. Organizatat e certifikuara mund të shfaqin shenjën JTI për
t'u bërë të ditur reklamuesve, agjencive, organizatave qeveritare dhe të tjerëve se janë certifikuar
nga JTI si organizata të besueshme.

A duhet që mediat të kenë një auditim për të marrë pjesë?

Mediat mund të plotësojnë vetëvlerësimin e JTI-së dhe të publikojnë një raport transparence mbi
ndërfaqen e JTI-së pa iu nënshtruar një auditimi nga palët e treta. Megjithatë, kërkohet një
auditim i kryer nga një partner i akredituar si AAM për të arritur certifikimin.

Si ndryshon JTI nga nismat e tjera?

Standardi JTI është unik sepse kuadri i tij për pajtueshmërinë editoriale përfshin sigurimin e
palëve të treta. Ai plotëson normat ekzistuese profesionale dhe kodet etike duke shtuar
transparencë dhe llogaridhënie të jashtme për të informuar vendimmarrjen njerëzore dhe
algoritmike në shpërndarjen dhe konsumimin e lajmeve.

Sa kohë është e vlefshme certifikata?

Certifikimi është i vlefshëm për dy vjet. Si organi i medias ashtu edhe auditori marrin njoftim
përpara kësaj date për t'i njoftuar për skadimin.

Sa kushton certifikimi?

JTI ka një tarifë anëtarësimi për mediat për të aksesuar mjetin e vetëvlerësimit dhe raportin e
transparencës. Tarifat e auditimit të AAM-së bazohen në fushëveprimin e certifikimit dhe
kornizën kohore dhe kohëzgjatjen e aktiviteteve të vlerësimit të kërkuara nga JTI. Si një

organizatë jofitimprurëse, AAM ka projektuar auditimin që të jetë i përballueshëm për të gjitha
botuesit e madhësisë me një strukturë çmimi që përshkallëzohet me madhësinë e botuesit. RSF
do të shpërndajë fonde për mediat bazuar në gatishmërinë e tyre.

Si nisin mediat?

Kontakto AME dhe KSHM.

Aleanca për Media Etike është një grup vullnetar i mediave shqiptare të përkushtuara për të zbatuar rigorozisht Kodin e Etikës së Gazetarit. Anëtarët zbatojnë vendimet për shkelje në raportim të marra nga Bordi të Etikës, i përzgjedhur nga anëtarët e AME-s.
Kjo faqe interneti është ndërtuar me mbështetjen e UNESCO-s si pjesë e projektit të financuar nga BE-ja "Ndërtimi i besimit në media në Evropën Juglindore dhe Turqi". Përmbajtja e publikuar në këtë faqe interneti nuk përfaqëson pikëpamjet e UNESCO-s, as të Bashkimit Evropian. .